Category Archives: กิจกรรม/โครงการอบรม

โครงการการพัฒนาชุดข้อสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลตามมาตราฐานระดับชาติ (หัวข้อ “การติดตั้งและการใช้ระบบทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล”)

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราภชัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ การพัฒนาชุดข้อสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลตามมาตราฐานระดับชาติ หัวข้อ “การติดตั้งและการใช้ระบบทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล”
– – – – –
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)” ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้รับเกียรติจากคุณภานุพงศ์ ใหม่ต๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) และมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการ การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้เพื่อทำแผนการจัดทำสำนักงานสีเขียว ตามแนวทางของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราภชัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.
✅ จัดโครงการ การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้เพื่อทำแผนการจัดทำสำนักงานสีเขียว ตามแนวทางของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
.
🔶วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“#การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้เพื่อทำแผนการจัดทำสำนักงานสีเขียวตามแนวทางของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และได้รับเกียรติจาก คุณงามนิจ อนุศาสนี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Application”

โครงการ การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราภชัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.
จัดโครงการ การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.
วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ” ระยะที่ 1: คู่มือปฏิบัติงาน จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานประจำ โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมีบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง Edu Roam สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”