สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราภชัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ การพัฒนาชุดข้อสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลตามมาตราฐานระดับชาติ หัวข้อ “การติดตั้งและการใช้ระบบทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล”
– – – – –
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)” ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้รับเกียรติจากคุณภานุพงศ์ ใหม่ต๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) และมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา