เอกสารประกอบ

คู่มือประกันคุณภาพ

รายงานประเมินตนเอง

รายงานประจำปี

รายงานการประเมินตนเอง 2563

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปีสำนักคอมพิวเตอร์ 2563

ดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์
ปี 2563

ดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สำนักคอมพิวเตอร์ (2561-2565)

ดาวน์โหลด

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ 2563

ดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์ มบส. 20 ปี

ดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์ มบส. 5 ปี (2561-2565)

ดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์ มบส. ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด