Category Archives: PR

สำนักคอมพิวเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

🎉สำนักคอมพิวเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะและทัก […]

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel สำหรับการวิเคราะห์เบื้องต้น” ผ่านการอบรมออนไลน์

สำนักคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “กา […]