Author Archives: ccnews

โครงการอบรม ร่วมใจประหยัดพลัง

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, หน้าจอ และ ข้อความ

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรม วิธีการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในสถานที่ทำงานและการจัดการขยะ : ลด แยก ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ เราจะได้เรียนรู้การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า กระบวนการและวิธีประหยัดพลังงานหรือใช้ไฟฟ้าให้น้อยลง ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 ท่าน จากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มาลี ลิขิตชัยกุล และ ผศ.ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในสถานที่ทำงาน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, หน้าจอ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

———————————————

#Waste #ReUse #Reduce #BSRU #Computercenter

———————————————

ติดต่อเรา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723

เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8

ทบทวนแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน

ทบทวนแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (2666-2570) เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และทีมบริหาร ร่วมทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (2566 -2570) ที่นำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี, ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี รวมทั้ง ได้นำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ามาร่วมทบทวน อันเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในหลายมิติ เช่น • ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ • ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ • ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น • ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู • ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา เข้ามาสังเคราะห์ให้เข้ากับบริบทและข้อจำกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยในการทบทวนแผนดักล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ และอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการแนะนำและชี้แนะหลักคิดในการปรับกิจกรรมและทิศทางการดำเนินงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ

 

———————————————

#Digital #Plan #Review #Uptodate #BSRU #NewNormal #Computercenter www.bsru.ac.th

———————————————

ติดต่อเรา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723

เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8

เตรียมแนวทางผลักดันลายเซ็นดิจิทัลลงสู่งานกองกลางของมหาวิทยาลัย

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้เชิญบุคลากรงานกองกลางสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมวางแนวทางการใช้ลายเซ็นดิจิทัล และร่วมสังเคราะห์ประเภทเอกสาร ที่ไม่ต้องส่งต้นเรื่อง และเอกสารประเภทใดที่ต้องใช้ต้นเรื่อง รวมถึงการหาแนวทางลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความกระชับ เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงานในยุค New Normal

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

———————————————

#Document #Edoc #DigitalSignature #NewNormal #BSRU

———————————————

ติดต่อเรา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723

เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8