Author Archives: ccnews

สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมประชุม : รับฟังนโยบายและแนวทางการบริหารโครงการเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม และทีมผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการบริหารโครงการเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ พร้อมนำเสนอและวิพากษ์แนวทางการบริหารโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล : การบริหารโครงการเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมอบรม : ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ RJ38 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากความร่วมมือของ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมอบรมระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ RJ38 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากความร่วมมือของ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล และนายนิธิวัชร์ เศรษฐวริศธาดา เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบ E-Marketplace ซึ่งระบบนี้ประกอบด้วยระบบจัดการผู้ใช้งาน, ผู้ขาย, ผู้ดูแลระบบ, การจัดหมวดหมู่สินค้า ที่จะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ และเป็นช่องทางสำหรับจำหน่ายสินค้าชุมชนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

สำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2566 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารพร้อมทั้งคณะกรรมการทุกฝ่าย ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอและวิพากษ์การบริหารโครงการเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 10 โครงการหลัก ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานจะมีการแบ่งกลุ่มจัดทําโครงการรอง/กิจกรรมภายใต้โครงการหลักและโครงการรอง/ผลผลิตผลลัพธ์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลโครงการฯ ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา