Author Archives: ccnews

สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม : บริการวิชาการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ภายใต้กิจกรรมที่ 9 : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ระยะที่ 2 นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมกับภาคีเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน (สกร.อำเภอกระทุ่มแบน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับในเทคโนโลยีดิจิทัล และมีการใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ให้แก่กลุ่มอาชีพ พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน (สกร.อำเภอกระทุ่มแบน) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรที่ 3 : การใช้โปรแกรม SPSS สำหรับวิเคราะห์สถิติการวิจัย

เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรที่ 3 : การใช้โปรแกรม SPSS สำหรับวิเคราะห์สถิติการวิจัย โดยมี ผศ.วรุตม์ พลอยสวยงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ และคุณกฤษกร คูเจริญไพศาล จากบริษัท Magic Software (Thailand) Corp., Ltd. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SPSS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่นิยมนำมาวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาประกอบเล่มงานวิจัยให้สมบูรณ์ต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1053 และ 1055

สำนักคอมพิวเตอร์ประชาสัมพันธ์ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายภาคปกติ (รหัส 64) ทุกคณะ และนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง (รหัส 66) ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และทดสอบวัดทักษะสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2567

ลงทะเบียนที่ลิงก์ >>> link.bsru.ac.th/10ul (ลงทะเบียน 1 คน / 1 วันเท่านั้น)
ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2567