Author Archives: ccnews

ขอเชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ** ที่ลิงค์ https://link.bsru.ac.th/s98 ** ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2566 ** ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถลุ้นรับของที่ระลึก ** ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านเป็นสว่นหนึ่งของการพัฒนาดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

สำนักคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สาขาวิชา

สำนักคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สาขาวิชา ✳️ คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษาของ มบส. ชั้นปีที่ 1 -3 2. มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ (สามารถใช้งานโปรแกรม WordPress ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 4. สามารถเรียนรู้งานใหม่ ๆ ได้ 5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ————————— 👉 ลักษณะงาน 1.ปรับปรุงเว็บไซต์สาขาวิชาให้มีความเป็นปัจจุบัน (มีสอนงานให้) 2.โพสต์ข่าวสารของสาขาวิชา 📆 ช่วงเวลาปฏิบัติงาน พฤศจิกายน 2566 – พฤษภาคม 2567 ————————— 👉 รับจำนวน 10 คน สนใจสมัครได้ที่ https://link.bsru.ac.th/s92 ตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤศจิกายน 2566

สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรม : เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoints (โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาฯ) รอบแรก

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมเทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoints ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาเพื่อรองรับการขับเคลื่อน SMART UNIVERSITY โดยมีนายเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) สำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างสื่อนำเสนอ เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอ เว็บไซต์ที่ช่วยออกแบบสื่อนำเสนอ โดยจะประกอบไปด้วยการเรียบเรียงเนื้อหา/ข้อมูลที่จะเอามานำเสนอ การเลือกแบบอักษร (Fonts) การเลือกใช้สี (Color)รวมถึงการเลือกใช้เทมเพลตที่เหมาะสมกับข้อมูล/เนื้อหาที่จะนำเสนอ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังตลอดจนเป็นการแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์/ออกแบบพรีเซนเตชั่นของผู้นำเสนออีกด้วย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092