Author Archives: ccnews

เตรียมแนวทางผลักดันลายเซ็นดิจิทัลลงสู่งานกองกลางของมหาวิทยาลัย

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้เชิญบุคลากรงานกองกลางสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมวางแนวทางการใช้ลายเซ็นดิจิทัล และร่วมสังเคราะห์ประเภทเอกสาร ที่ไม่ต้องส่งต้นเรื่อง และเอกสารประเภทใดที่ต้องใช้ต้นเรื่อง รวมถึงการหาแนวทางลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความกระชับ เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงานในยุค New Normal

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

———————————————

#Document #Edoc #DigitalSignature #NewNormal #BSRU

———————————————

ติดต่อเรา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723

เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8

 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูล Google Scholar

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูล Google Scholar” แก่คณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม: เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการโค้งสุดท้ายก่อนประกาศใช้เกณฑ์ใหม่เต็มรูปแบบ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

———————————————

#PDPA #BSRU #Computercenter www.bsru.ac.th

———————————————

ติดต่อเรา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723

เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8

สนค.จัดประชุม แผนยุทธศาสตร์

ในระยะเวลาช่วงการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2 ที่ต้องพิจารณความคุ้มค่าและความครบถ้วนของข้อมูลที่ต้องนำมาสังเคราะห์ในภาพของมหาวิทยาลัย จึงเกิดกิจกรรมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการและการติดตามการใช้งบประมาณ ระหว่างวันที่ 7 , 9, 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 10 อันเป็นการระดมสมองในการวิเคราะห์ข้อมูลของ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนและตรวจทานข้อมูลในมิติการพัฒนาระบบสารสนเทศและมิติการใช้งานของผู้ที่เกี่ยวข้อง

#BSRU #PLAN #BUDJED #SYSTEMS #Teamwork #Computercenter

———————————————

ติดต่อเรา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723

เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น