Author Archives: ccnews

จัดประชุม : คณะกรรมการดำเนินงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11/2566

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11/2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2566 , รายงานผลการสอบทักษะดิจิทัลชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2), การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้นของสำนักคอมพิวเตอร์ , การดำเนินการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น , รายงานสถานะงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ และรายงานผลการดำเนินงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายงาน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุม : โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมการวิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมการประชุมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมการวิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ประจําปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อม ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมการประชุมซึ่งมีสาระสำคัญีความรู้ สามารถวิเคราะห์กระบวนงาน และการเขียนโครงร่าง องค์กรของหน่วยงานได้สามารถนําข้อเสนอจากการวิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ตลอดทั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครง ร่างองค์กรของหน่วยงาน และนําไปจัดทํารายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานในปีถัดไป ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

สำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วม : การประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมการประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และ ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมการประชุมซึ่งมีสาระสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่้อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี, การตรวจแผนบริหารความเสี่ยง, การเบิกจ่ายงบประมาณ ฯลฯ อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อันเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting