สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราภชัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดโครงการ การพัฒนาชุดข้อสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลตามมาตราฐานระดับชาติ
หัวข้อ “การติดตั้งและการใช้ระบบทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล”

🔶 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)” ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโดย คุณภานุพงศ์ ใหม่ต๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) และมีผู้บริหาร คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#สำนักคอมพิวเตอร์ #ccbsru #BSRU #bsru #สำนักคอมพิวเตอร์bsru