🚩 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราภชัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
🟠 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา สำหรับนักศึกษาช่วยงาน”
✅วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา สำหรับนักศึกษาช่วยงาน” และได้รับเกียรติจาก คุณวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ คุณภักดี โตแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาช่วยงานปรับปรุงเว็บไซต์สาขาวิชาทั้งสิ้น 77 เว็บไซต์ ผ่านทางระบบออนไลน์ ZOOM Application
#ccbsru #สำนักคอมพิวเตอร์bsru #BSRU #สำนักคอมพิวเตอร์ #bsru