เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564 พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลให้บุคลากรดีเด่นและบุคลากรทรงคุณค่า ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นผู้มอบโล่รางวัลกับผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ณ อาคาร 1 ชั้น 4 รางวัลดังกล่าวได้มีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างค่านิยมขององค์กรคือ ต้องการยกย่องผู้บริหารและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
รายนามผู้บริหารและบุคลากร ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 ได้แก่

  • ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
    รางวัลผู้บริหารมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทรองผู้อำนวยการสำนัก
  • นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงาน)
    รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
  • เดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
    รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

การทำงานที่เป็นผลสัมฤทธิที่ดี ย่อมส่งผลให้คนทำงานเป็นสุข รางวัลเชิดชูเกียรติที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้รับนั้น เป็นผลมาจากงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น SMART University สะท้อนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ประจักษ์ถึงภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร การยกย่องเชิดชูเกียรติส่งผลต่อขวัญ และกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะสานภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่การเป็น SMART University ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป