เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็น SMART University หลักสูตร “การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย Canva” และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และการต่างประเทศ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบสื่อด้วยการใช้ Canva แก่ คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านทางระบบออนไลน์ ZOOM Application

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา >> https://www.bsru.ac.th/
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา >> https://cc.bsru.ac.th/
#ccbsru #สำนักคอมพิวเตอร์bsru #BSRU #สำนักคอมพิวเตอร์ #bsru