สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราภชัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.
✅ จัดโครงการ การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้เพื่อทำแผนการจัดทำสำนักงานสีเขียว ตามแนวทางของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
.
🔶วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“#การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้เพื่อทำแผนการจัดทำสำนักงานสีเขียวตามแนวทางของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และได้รับเกียรติจาก คุณงามนิจ อนุศาสนี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Application”