สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราภชัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.
จัดโครงการ การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.
วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ” ระยะที่ 1: คู่มือปฏิบัติงาน จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานประจำ โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมีบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง Edu Roam สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”