Category Archives: กิจกรรม/โครงการอบรม

กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

🚩 กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) ✅กลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบ นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตร รหัส 62 (ยกเว้นนักศึกษาที่สอบ ICDL แล้ว) นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง รหัส 63 นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง รหัส 64 ✅ กำหนดการ ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566 ———– วันที่ 14 มกราคม 2566 ———– ✅ สำหรับนักศึกษาที่เข้าสอบรอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ให้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบในวันที่ 14 มกราคม 2566 🚩กลุ่มที่ 1 เวลา 8.30 -12.00 น. – คณะวิทยาการจัดการ – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – วิทยาลัยการดนตรี Link ห้องอบรม https://link.bsru.ac.th/kf2 . 🚩กลุ่มที่ 2 เวลา 12.30-16.00 น. – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – คณะครุศาสตร์ – คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Link ห้องอบรม https://link.bsru.ac.th/kf3 . 🚩นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าอบรมในรอบเวลาตามกำหนดการ สามารถเลือกเข้าอบรมในรอบอบรมที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ หรือ รับฟังย้อนหลังผ่าน MS Teams ———– วันที่ 15 มกราคม 2566 ———– 🟠 รอบที่ 1 เวลา 8.30 – 10.20 น. คณะวิทยาการจัดการ . 🟠 รอบที่ 2 เวลา 10.30- 12.05 น. คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการดนตรี . 🟠 รอบที่ 3 เวลา 12.45- 14.20 น. คณะมนุษยศาสตร์ฯ . รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 16..05 น. คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม . 🟠 ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ > https://dldc.bsru.ac.th/?p=1369 —– 🚩 หมายเหตุ การเข้าสอบ 1.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (เสื้อมหาวิทยาลัย ชุดนักศึกษา) 2.เตรียมบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน —–

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เพื่อรองรับการขับเคลื่อน SMART UNIVERSITY

📣สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เพื่อรองรับการขับเคลื่อน SMART UNIVERSITY

หลักสูตรที่ 1 “การใช้งาน OneDrive เพื่อการทำงานร่วมกัน”

📌📌ลิงค์สมัครเข้าร่วมอบรม : https://link.bsru.ac.th/h6p

📍วันที่ 15 กันยายน 2565
🕘 เวลา 9.00 – 12.00 น.
🌐 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams
💻 ลิงก์เข้าร่วมอบรม : https://link.bsru.ac.th/h72

🔑 codeเข้าห้องอบรม : 9ytgvpj

หลักสูตรที่ 2 “การใช้งาน Microsoft word สำหรับจัดเอกสารทางวิชาการ”

📌📌ลิงค์สมัครเข้าร่วมอบรม : https://link.bsru.ac.th/h71

📍วันที่ 28 กันยายน 2565
🕘 เวลา 9.00 – 12.00 น.
🌐 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams
💻 ลิงก์เข้าร่วมอบรม :: https://link.bsru.ac.th/h73

🔑 codeเข้าห้องอบรม : 9ytgvpj

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยเครื่องมือดิจิทัล”

✅ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยเครื่องมือดิจิทัล” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสื่อการเรียนรู้เพื่อเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนพร้อมทั้งเป็นการนำเสนอด้วยเครื่องมือดิจิทัลแบบต่าง ๆ โดยปฏิบัติออนไลน์ผ่าน Zoom Application แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แอปพลิเคชันด้านการสอนแบบ Active Learning

  • Classpoint : ClassPoint เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนการสอนของอาจารย์และมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือนี้สามารถใช้งานร่วมกับ PowerPoint เพื่อสร้างแบบทดสอบตอบโต้กับนักเรียนผ่าน SmartPhone หรือ Tablet สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://classpoint.app/
  • Google for Education ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใชงาน Google Sheet, Google Doc และ Google Slide เพื่อการทำงานร่วมกัน
  • Trello : แอปพลิเคชันสำหรับการติดตามการดำเนิดงานในรูปแบบกิจกรรมหรือโครงงาน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://trello.com/th
  • Edpuzzle : แอปพลิเคชันสำหรับการจัดทำวิดีโอ Interactive ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://edpuzzle.com/
  • Padllet : กระดานอัจฉริยะ ที่สมารถให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://th.padlet.com/