Category Archives: กิจกรรม/โครงการอบรม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 จำนวน 3 หลักสูตร

📢สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์โครงก […]

ประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักกิจการนักศึกษาโครงการพัฒนาสมรรถนะทางดิจิทัลของนักศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์ และ สำนักกิจการนักศึกษา ประชุมความร่วม […]