🚩 กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) ✅กลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบ นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตร รหัส 62 (ยกเว้นนักศึกษาที่สอบ ICDL แล้ว) นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง รหัส 63 นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง รหัส 64 ✅ กำหนดการ ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566 ———– วันที่ 14 มกราคม 2566 ———– ✅ สำหรับนักศึกษาที่เข้าสอบรอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ให้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบในวันที่ 14 มกราคม 2566 🚩กลุ่มที่ 1 เวลา 8.30 -12.00 น. – คณะวิทยาการจัดการ – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – วิทยาลัยการดนตรี Link ห้องอบรม https://link.bsru.ac.th/kf2 . 🚩กลุ่มที่ 2 เวลา 12.30-16.00 น. – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – คณะครุศาสตร์ – คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Link ห้องอบรม https://link.bsru.ac.th/kf3 . 🚩นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าอบรมในรอบเวลาตามกำหนดการ สามารถเลือกเข้าอบรมในรอบอบรมที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ หรือ รับฟังย้อนหลังผ่าน MS Teams ———– วันที่ 15 มกราคม 2566 ———– 🟠 รอบที่ 1 เวลา 8.30 – 10.20 น. คณะวิทยาการจัดการ . 🟠 รอบที่ 2 เวลา 10.30- 12.05 น. คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการดนตรี . 🟠 รอบที่ 3 เวลา 12.45- 14.20 น. คณะมนุษยศาสตร์ฯ . รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 16..05 น. คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม . 🟠 ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ > https://dldc.bsru.ac.th/?p=1369 —– 🚩 หมายเหตุ การเข้าสอบ 1.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (เสื้อมหาวิทยาลัย ชุดนักศึกษา) 2.เตรียมบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน —–