เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace : การพัฒนาดิจิทัลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเป็น University as a Marketplaceและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นประธานการประชุม ร่วมหารือวิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ตามหลัก SEO การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยตามหลัก SEO เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์