เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ทีมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)ซึ่งมีนักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตร รหัส 62 (ยกเว้นนักศึกษาที่สอบ ICDL แล้ว), นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง รหัส 63 , นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง รหัส 64 เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบในวันที่ 15 มกราคม 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams