เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ดำเนินการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) โดยมีนักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตร รหัส 62 (ยกเว้นนักศึกษาที่สอบ ICDL แล้ว), นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง รหัส 63 , นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง รหัส 64 เข้าร่วมทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)