เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 รายวิชาศึกษาทั่วไปจัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมการสอนรายวิชาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (GE05102) ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ประธานผู้ประสานงานรายวิชาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอนวิชาทักษะและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อวางแผนการดำเนินการการสอน ตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยกับยุดิจิทัลซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับการดำเนินชีวิต บูรณาการกับทักษะต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป