Category Archives: กิจกรรม/โครงการอบรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมโครงการนำร่องการให้บริการ Digital Transcript

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบด […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Rajabhat Dataset Workshop 2020

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ร่วมกับ อา […]

ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก”

ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม โครง […]