✅ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยเครื่องมือดิจิทัล” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสื่อการเรียนรู้เพื่อเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนพร้อมทั้งเป็นการนำเสนอด้วยเครื่องมือดิจิทัลแบบต่าง ๆ โดยปฏิบัติออนไลน์ผ่าน Zoom Application แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แอปพลิเคชันด้านการสอนแบบ Active Learning

  • Classpoint : ClassPoint เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนการสอนของอาจารย์และมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือนี้สามารถใช้งานร่วมกับ PowerPoint เพื่อสร้างแบบทดสอบตอบโต้กับนักเรียนผ่าน SmartPhone หรือ Tablet สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://classpoint.app/
  • Google for Education ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใชงาน Google Sheet, Google Doc และ Google Slide เพื่อการทำงานร่วมกัน
  • Trello : แอปพลิเคชันสำหรับการติดตามการดำเนิดงานในรูปแบบกิจกรรมหรือโครงงาน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://trello.com/th
  • Edpuzzle : แอปพลิเคชันสำหรับการจัดทำวิดีโอ Interactive ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://edpuzzle.com/
  • Padllet : กระดานอัจฉริยะ ที่สมารถให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://th.padlet.com/