วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้
  • ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที ประธานกรรมการ
  • รศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  • ผศ.จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์ กรรมการและเลขานุการ

โดยในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564 มีการประเมินใน 2 องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบร่วมระดับหน่วยงาน จำนวน 7 ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์การประเมินของหน่วยงาน จำนวน 6 ตัวชี้วัด

โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนประเมิน 4.87

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราภชัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564
ผศ.จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์ กรรมการและเลขานุการ
บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่าน ZOOM Application