Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรม : การใช้งาน google mail สำหรับการเรียนการสอน (โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาฯ)

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งาน Google mail สำหรับการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาเพื่อรองรับการขับเคลื่อ สำหรับการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาเพื่อรองรับการขับเคลื่อน SMART UNIVERSITY โดยมีนายเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) สำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google mail ในรูปแบบต่าง ๆ ที่อำนวยสะดวกต่อการใช้งาน เช่น การทำงานบนเอกสารร่วมกันออนไลน์ (Word) ,การแชร์ไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ ,การใช้งาน Google Meet, การใช้งาน Classroom ,การใช้งาน Google Form สำหรับสร้างแบบสอบถาม/แบบทดสอบ ตลอดจนแอพลิเคชันทั้งหมดที่มีอยู่ใน Google mail ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092

สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรม : การใช้งาน google mail สำหรับการเรียนการสอน (โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาฯ)

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งาน Google mail สำหรับการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาเพื่อรองรับการขับเคลื่อ สำหรับการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาเพื่อรองรับการขับเคลื่อน SMART UNIVERSITY โดยมีนายเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) สำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google mail ในรูปแบบต่าง ๆ ที่อำนวยสะดวกต่อการใช้งาน เช่น การทำงานบนเอกสารร่วมกันออนไลน์ (Word) ,การแชร์ไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ ,การใช้งาน Google Meet, การใช้งาน Classroom ,การใช้งาน Google Form สำหรับสร้างแบบสอบถาม/แบบทดสอบ ตลอดจนแอพลิเคชันทั้งหมดที่มีอยู่ใน Google mail ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092

สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุม : การจัดทำอัตลักษณ์ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมการจัดทำอัตลักษณ์ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย , การเป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การประชุมทางวิชาการ และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ , การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรทั้งภายในและภายนอกระดับชาติและนานาชาติรวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้แก่สังคมผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา