เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งาน Google mail สำหรับการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาเพื่อรองรับการขับเคลื่อ สำหรับการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาเพื่อรองรับการขับเคลื่อน SMART UNIVERSITY โดยมีนายเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) สำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google mail ในรูปแบบต่าง ๆ ที่อำนวยสะดวกต่อการใช้งาน เช่น การทำงานบนเอกสารร่วมกันออนไลน์ (Word) ,การแชร์ไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ ,การใช้งาน Google Meet, การใช้งาน Classroom ,การใช้งาน Google Form สำหรับสร้างแบบสอบถาม/แบบทดสอบ ตลอดจนแอพลิเคชันทั้งหมดที่มีอยู่ใน Google mail ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092