Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

สำนักคอมพิวเตอร์ประชาสัมพันธ์ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายภาคปกติ (รหัส 64) ทุกคณะ และนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง (รหัส 66) ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และทดสอบวัดทักษะสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2567

ลงทะเบียนที่ลิงก์ >>> link.bsru.ac.th/10ul (ลงทะเบียน 1 คน / 1 วันเท่านั้น)
ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ (รหัส ๖๔)

จัดอบรมโครงการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา (ชั้นปีที่ ๓) (รหัส ๖๔) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ และ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรม : การใช้งาน google mail สำหรับการเรียนการสอน (โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาฯ)

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งาน Google mail สำหรับการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาเพื่อรองรับการขับเคลื่อ สำหรับการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาเพื่อรองรับการขับเคลื่อน SMART UNIVERSITY โดยมีนายเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) สำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google mail ในรูปแบบต่าง ๆ ที่อำนวยสะดวกต่อการใช้งาน เช่น การทำงานบนเอกสารร่วมกันออนไลน์ (Word) ,การแชร์ไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ ,การใช้งาน Google Meet, การใช้งาน Classroom ,การใช้งาน Google Form สำหรับสร้างแบบสอบถาม/แบบทดสอบ ตลอดจนแอพลิเคชันทั้งหมดที่มีอยู่ใน Google mail ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092