เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งานระบบ e-learning สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป bsru.in.th ออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting โดยมี ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและมี ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินการจัดการข้อมูลในระบบอีเลิร์นนิงรายวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเนื้อหา/ข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพิ่มแบบฝึกหัด การปรับแต่งเนื้อหา/ข้อความในรายวิชา การนำเนื้อ/ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างข้อสอบมาประกอบในรายวิชาเรียนทุกหมู่เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเนื้อหาทุกรายวิชาให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566