เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ Foxit สำหรับจัดการเอกสาร pdf และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และมีคุณภักดี โตแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมให้ความรู้โปรแกรม Foxit ซึ่งต้องมีการใช้งานเกี่ยวกับการดำเนินเอกสารราชการ ตัวโปรแกรมรองรับภาษาไทย สามารถแก้ไข แปลงไฟล์เป็น Word ได้รวมทั้งยังสืบค้นคัดลอกเนื้อหาภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม ,ค้นหาข้อความแบบเต็มหรือค้นหาคีย์เวิร์ดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว จากหลาย ๆ เอกสารในโฟลเดอร์ที่เลือกภายในครั้งเดียวโดยไม่ต้องไล่เปิดทีละไฟล์ ,รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นดิจิทัล พร้อมเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นด้วยระบบป้องกันการแก้ไขเนื้อหาในเอกสารหลังจากเซ็น สร้างฟอร์มอัตโนมัติ โดยเป็นเมนูที่ตรวจจับช่องว่างสำหรับกรอกในเอกสาร และสร้างช่องฟอร์มสำหรับกรอกอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้สามารถกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ทันทีผ่านหน้าจอ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092