เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับคณาจารย์และบุคลากร,รายงานสถานะงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ,ร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ฉบับปรับปรุง) และรายงานผลการดำเนินงานของบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา