ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 (Wanca) โดยมีอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง (CIO Forum)และเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติฯกิจกรรมดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น