จัดอบรมโครงการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา (ชั้นปีที่ ๓) (รหัส ๖๔) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ และ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗