เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งาน Microsoft word สำหรับจัดเอกสารทางวิชาการ ให้กับนักศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 38 คน โดยมีนายเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) สำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวการจัดการเอกสารในรูปแบบวิชาการซึ่งประกอบด้วย การตั้งค่าระยะขอบกระดาษ การตั้งค่าหน่วยวัดไม้บรรทัด การกำหนดสไตล์ของข้อความในเอกสาร การกำหนดเลขหน้าเอกสาร การจัดการรูปภาพ/ตารางอัตโนมัติ การแทรกเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง ตลอดจนการแทรกสารบัญ/บรรณานุกรมอัตโนมัติ เพื่อให้ได้รูปเล่มงานวิชาการที่สมบูรณ์ง่ายต่อจัดการกับเอกสารนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานที่ทำประจำ รวมถึงงานประเภทต่าง ๆ ที่จำเป็นกับการใช้งานต่อไปณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1061