เมื่อวันที่ 3 และ 10 มีนาคม 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรม และทดสอบทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นการอบรมพร้อมสอบในชุดข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วยทักษะที่จำเป็นที่จำเป็นสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์, การใช้งานออนไลน์ระดับ Application Essentials, การใช้ Microsoft Word และฝึกปฏิบัติในระบบ e-Learning ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าเรียนรู้ในระบบออนไลน์ (e-Learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ก่อนถึงวันสอบจริง สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับวุฒิบัตรรับรองมาตรฐานสากล ICDL ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Badge และ E-Certificate) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055