Category Archives: PDPA

สำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมสัมมนา Online PDPA

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 คุณนพฤทธิ จันกลิ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ดูแลระบบเครือข่าย) เป็นตัวแทนของสำนักคอมพิวเตอร์ ในการเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในโครงการสัมมนา Online “เตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดโครงการ ในการสัมมนา อธิบายรายละเอียด ดังนี้

• ความจำเป็นในการทำ Digital Transformation โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาไทย

• ทิศทาง PDPA ของประเทศไทย โดย คุณภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และโฆษกกระทรวง ฝ่ายข้าราชการประจำ

• Security and Privacy for Online Learning in a New Normal Age โดย คุณวสวัส นนท์โสภา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด

• PDPA Principles, Planning and Practice for Thai Universities โดย คุณกฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ ทนายความหุ้นส่วน (Partner) บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

• Panel Discussion PDPA Implementation Experiences and Lesson Learned (so far) โดย

1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. นายรุ่งโรจน์ กิตติถาวรกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ

แหล่งที่มา : http://www.cupt.net/pdpaconference/

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แว่นกันแดด และข้อความพูดว่า "หป่อ សទបទត zoom 1TALL โครงการสัมมนา Online เตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย รองศาสตราจารย์ ร.จิรพล สัง โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ "การอภิปรายหัวข้อ PDPA Implementation Experiences and Lesson Learned (so far)""
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ecording KEY CONSIDERATIONS Legal Bases Contractual Basis Legitimate Interest Consent Method Privacy Notice research requesting for Public interest When obtain consent official many privacy notices to prepare? notifying privacy management Sensitive Example ตรียมความพร้อม Online PDPA collected from sources other than data subjects Consent 00uk nwg via electronic necessary mm could rely conta basis. Baker language misleading Example relying the disproportionate effort exception? คุณกฤติยาณี บูรณตรีเวทย์"

__

ติดต่อเรา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2739452473012888/

สนค. จัดอบรม “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และแนวทางการดำเนินการด้าน ICT เพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA”

เช้าวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 อ.ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อม อ.ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับทีมบริหารและบุคลากร เข้ารับการอบรมหัวข้อ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และแนวทางการดำเนินการด้าน ICT เพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการเติมเต็มหลักการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลระหว่าง Performance กับ Conformance โดยขั้นตอนการนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปปฎิบัติ เริ่มจากการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล, จัดทำพจนานุกรม (Data dictionary) ของชุดข้อมูล, จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Meta data) และจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูล (Dataset Guideline) ซึ่งในรายละเอียดจะมีความครอบคลุมทั้ง
• ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
• พรบ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
• COBIT
• COSO
• ISO 27001
• ISO 9001
• CMMI
• ITIL

——————————————————–
ติดต่อเรา
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723

สนค.จัดโครงการอบรม “การคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

เมื่อวันที่ 25 มกราคา พ.ศ.2564 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Teams ในหัวข้อเรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลบุคคล”

PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล เมื่อฟังแบบเผินๆ ชื่อของ พ.ร.บ. น่ะมุ่งไปที่ “การคุ้มครอง” ข้อมูลส่วนบุคคล แต่หัวใจสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ ให้พิจารณาลงไปที่มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ ให้มีการปฏิบัติงานที่มี “มาตรฐาน” ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เมื่อมีความจำเป็นต้องขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล อันจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบไปถึงการรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ก่อให้เกิดแนวโน้มให้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือความเสียหายในระดับบุคคลหรือมหาวิทยาลัย
โดยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ และในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) และ คณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พรบ.ดิจิทัล ปี2562 ฯลฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เนื้อหาในหัวข้อเรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลบุคคล” จะพูดถึงเรื่อง สาระสำคัญ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จะมีเนื้อหาใจความสำคัญดันนี้

• ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้น ๆได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

• การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูล ที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

• การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล คือให้เก็บรวบรวมเท่าที่จำเป็นและต้องกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย

• การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คือห้ามมิให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

• สิทธิของเจ้าของมูล คือเจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลที่เกี่ยวกับตนหรือขอให้เปิดเผย ถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

• สิทธิการลบข้อมูลส่วนบุคคล คือเจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ดำเนินการ ลบ หรือทำลาย ทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้

• การร้องเรียน เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้

ที่มา : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เล่มที่ 136 ตอนที่ 69ก วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562
——————————————————————————————————–
ติดต่อเรา
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
อีเมล์ : [email protected]
Line : @ccbsru