อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 คุณนพฤทธิ จันกลิ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ดูแลระบบเครือข่าย) เป็นตัวแทนของสำนักคอมพิวเตอร์ ในการเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในโครงการสัมมนา Online “เตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดโครงการ ในการสัมมนา อธิบายรายละเอียด ดังนี้

• ความจำเป็นในการทำ Digital Transformation โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาไทย

• ทิศทาง PDPA ของประเทศไทย โดย คุณภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และโฆษกกระทรวง ฝ่ายข้าราชการประจำ

• Security and Privacy for Online Learning in a New Normal Age โดย คุณวสวัส นนท์โสภา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด

• PDPA Principles, Planning and Practice for Thai Universities โดย คุณกฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ ทนายความหุ้นส่วน (Partner) บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

• Panel Discussion PDPA Implementation Experiences and Lesson Learned (so far) โดย

1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. นายรุ่งโรจน์ กิตติถาวรกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ

แหล่งที่มา : http://www.cupt.net/pdpaconference/

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แว่นกันแดด และข้อความพูดว่า "หป่อ សទបទត zoom 1TALL โครงการสัมมนา Online เตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย รองศาสตราจารย์ ร.จิรพล สัง โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ "การอภิปรายหัวข้อ PDPA Implementation Experiences and Lesson Learned (so far)""
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ecording KEY CONSIDERATIONS Legal Bases Contractual Basis Legitimate Interest Consent Method Privacy Notice research requesting for Public interest When obtain consent official many privacy notices to prepare? notifying privacy management Sensitive Example ตรียมความพร้อม Online PDPA collected from sources other than data subjects Consent 00uk nwg via electronic necessary mm could rely conta basis. Baker language misleading Example relying the disproportionate effort exception? คุณกฤติยาณี บูรณตรีเวทย์"

__

ติดต่อเรา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2739452473012888/