เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดโครงการ “การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา” โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองอธิการบดี ดร.ปวิช ผลงาม เป็นประธานในเปิดการอบรมในครั้งนี้ และได้กล่าวถึงการผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เป็น Smart University ที่ความ Smart ต้องเกิดจากคณาจารย์ บุคลากรและกระบวนการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกได้ทันเวลา

ดร.ปวิช ผลงาม

ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒเว็บไซต์ของสาขาวิชาว่า “จากการสำรวจข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัย ถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่นักศึกษาใช้ตัดสินใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย แหล่งข้อมูลที่นักศึกษาสนใจคลิกเลือกดูมากที่สุด คือ เว็บไซต์ ซึ่งมากกว่าการดูข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook , Line เนื่องจากว่า ในเว็บไซต์นั้นมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่า ซึ่งเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยเพียงเว็บไซต์เดียว ไม่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาได้ การที่สาขาวิชามีเว็บไซต์ของตนเอง ที่สามารถเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชานั้นเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของเรา การมีข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันจึงมีความสำคัญย่ิง”

ดร.สุรินทร์ ผลงาม

สำหรับการดำเนินการอบรมทั้ง ๒ วัน ได้รับความร่วมมือจากหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยร่วมมือร่วมใจกันผลักดันให้เว็บไซต์ของสาขาวิชามี้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยมีวิทยากร นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล นักวิชาการและสารสนเทศ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม WordPress ในการพัฒนาเว็บไซต์ของสาขาวิชาในครั้งนี้
นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล

บรรยากาศการอบรม

ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ >. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2343223902635749&type=3