รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการสอบวัดสมรรถนะทางด้านดิจิทัล

ภายใต้โครงการ “การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถ     

ด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

๑        ผศ.ดร.เกษม                ตริตระการ

๒        ผศ.ดร.เกษม                กมลชัยพิสิฐ

๓        ผศ.ดร.นิศากร              เถาสมบัติ

๔        ผศ.ดร.พรทิพย์             เหลียวตระกูล

๕        ผศ.ดร.อมลณัฐ             โชติกิจนุสรณ์

6        ผศ.รัตนา                   ลีรุ่งนาวารัตน์

๗        ผศ.ดุษฏี                     เทิดบารมี

๘        ผศ.วรุตม์                   พลอยสวยงาม

๖        อาจารย์ ดร.นัยนพัศ       อินจวงจิรกิตต์

๑๐      อาจารย์.ดร.ปวิช           ผลงาม

๑๑      อาจารย์ ดร.สุรินทร์       ผลงาม

๑๒      อาจารย์บุญญาพร         บุญชัย

๑๓      อาจารย์เนตรนภา         แซ่ตั้ง

๑๔      นายภานุพันธ์              วงศ์สุวรรณ

คณะวิทยาการจัดการ  

๑        ผศ.ดร.สรรพัชญ์            เจียระนานนท์

๒        ผศ.วิชุณี                    สารสุวรรณ

๓        ผศ.นิตยา                   มณีวงศ์

๔        ผศ.อภิญญา                นุชนารถ

๕        ผศ.สุพรรณิการ์           ชาคำรุณ

6        อาจารย์พิทักษ์พงษ์        คมพุดซา

๗        อาจารย์อารยา            แสงมหาชัย

๘        อาจารย์มนชนก           จุลสิกขี

๖        อาจารย์ประภวิษณุ์        พนัสทรัพย์สุข

๑๐      อาจารย์อัชรี                ภักดีสุวรรณ์

๑๑      นายร่มไทร                 ฉ่ำคล้าม

๑๒      นายอนุชา                  แก้วละมุล

๑๓      นางสาวพิมพร              พานทอง

๑๔      นางสาวจรัสมณี            โอวุฒิธรรม

๑๕      นางสาวมานิต              ฆ้องบ้านโข้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 

๑        นางสาวกัณจฐาภรณ์      ทองพิลา

๒        ว่าที่ร.ตรี ศรัญญู           ทรัพย์สินโอฬาร

๓        นายคมกฤช                บัวแก้ว

วิทยาลัยการดนตรี  

๑        รศ.ดร.สุพัตรา              วิไลลักษณ์

๒        ผศ.ดร.ณัฐศรัณย์           ทฤษฎิคุณ

๒        ผศ.ชาวน์มนัส              ประภักดี

๓        นางสาวรวิวรรณ           วังสมพร

คณะครุศาสตร์      

๑        อาจารย์กนกกาญจน์      กาญจนรัตน์

สำนักงานอธิการบดี      

๑        นางสาววีณานันท์          เกตุไชโย

๒        นางสาวทัศนีย์              แสงรูจีย์

๓        นายอนุชา                  พิมพ์นนท์

๔        นายนิธิวัชร์                 เศรษฐ์วริทธาดา

๕        นางสาวจุฑามาศ           สุทธิแสน

6        นายนิวัฒน์                 เจริญศิริ

๗        นางสาวนันทยา            เกตุคง

๘        นางสาวปรานชพร         แสงวณิช

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน           

๑        นางสาวอภิวรรณ           โชติวินิจฉัย

๒        นายปรัชญา                จิตตรีสินธุ์

๓        นายสมควร                 อยู่ปากพลี

๔        นางสาววรรณภา           ศิริภากรชัย

๕        นางสาวศิริพัชรา           นารี

สำนักประชาสัมพันธ์     

๑        นางสาวบุษบง              ชูเพียร

๒        นายภาคภูมิ                กัลยาณคุณาวุฒิ

สำนักวิเทศสัมพันธ์       

๑        นางกาญจนา               พุทธสงกรานต์

สถาบันวิจัย             

๑        นางสาวนัชมา             ซ่งเป็ก

๒        นางสาวณัฐชนาธิป        มูฮัมมัดอามิน

๓        นางสาวธัญลักษณ์         โกมาสถิตย์

ศูนย์ศึกษาอู่ทองทราวดี  

๑        นางสาวรัชดาภรณ์         สวยค้าข้าว

๒        นายทศพล                  สุทธิวิริยะกุล