สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Office 365 Education

#หัวข้อการอบรม
วันที่ 25 มิถุนายน 2562
Section 1 : เวลา 8.30-12.00 น.
การพัฒนาห้องเรียนในรูปแบบดิจิทัลด้วย Microsoft Team

Section 2 : เวลา 13.00-16.00 น.
การจัดการห้องเรียนด้วย Class Note
———–
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
Section 3 : เวลา 8.30-12.00 น.
การพัฒนาสื่อการสอนแบบ Info graphic ด้วย Microsoft PowerPoint 2016

Section 4 : เวลา 13.00-16.00 น.
เทคนิคการใช้ Microsoft Excel 2016 เพื่อการประมวลผลการเรียนและการส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์
———–
#จำนวน Section ละ 40 ท่าน (สามารถสมัครได้มากกว่า 1 Section)
หมดเขตรับสมัคร 21 มิถุนายน 2562

#ช่องทางการรับสมัคร
https://forms.gle/gmjqWs6Z5jBm4MvV7

#ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
cc.bsru.ac.th

วัน/เวลาหัวข้ออบรม/กิจกรรม
วันที่ 25 มิถุนายน 2562
8.00 – 9.00 น.
9.00 – 9.30 น.10.30 – 10.45 น.10.45 – 12.00 น.12.00 – 13.00 น.13.00 – 14.30 น.14.30 – 14.45 น.14.45 – 16.30 น.
ลงทะเบียนพิธีการเปิดการฝึกอบรม–   Overview Office 365 for Education and Highlight
พักรับประทานอาหารว่าง–    การพัฒนาห้องเรียนในรูปแบบดิจิทัลด้วย Microsoft Teamรับประทานอาหารกลางวัน–   Overview Office 365 for Educationพักรับประทานอาหารว่าง–   การจัดการห้องเรียนด้วย Class Note
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
9.00 – 10.30 น.10.30 – 10.45 น.10.45 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น.13.00 – 14.30 น.  14.30 – 14.45 น.14.45 – 16.30 น.
 –   Overview Office 365 for Education–   การพัฒนาสื่อการสอนด้วยและเทคนิคการใช้ Microsoft PowerPoint 2016
พักรับประทานอาหารว่าง–   การสร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจในรูปแบบ Info graphic–   การสร้าง VDO การสอนด้วย PowerPoint 2016รับประทานอาหารกลางวัน–   Overview Office 365 for Education–   เทคนิคการใช้ Microsoft Excel 2016 เพื่อการประมวลผลการเรียนและการส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์พักรับประทานอาหารว่าง–   เทคนิคการใช้ Microsoft Excel 2016 เพื่อการประมวลผลการเรียนและการส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (ต่อ)
ถาม-ตอบ / มอบวุฒิบัตร