ตัวแทนสำนักคอมพิวเตอร์ ผศ.ดุษฎี เทิดบารมี, คุณบังอร เหล่าปิ่นเพชร และคุณจักรพงศ์ จิตรแก้ว ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
กับงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จากทีมวิทยากร ได้แก่ ผศ.สมควร สนองอุทัย และ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ  จากความรู้และการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ในครั้งนี้ ทำให้เราสามารถต่อยอดความรู้ในครั้งนี้ ไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ สมาชิกของเราได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่ต้องมีการกำหนดองค์ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอันจะเป็นการส่งเสริมการให้บริการที่เป็นเลิศ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ