เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กิจกรรม “#ทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมในดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568))” ณ ห้อง Active Learning อาคาร 10 ชั้น 3 โดยมี #อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาแผนดิจิทัลของมหาวิทยลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและแนวทางการดำเนินโครงการการจัดทำแผนดิจิทัลของมหาวิทยาลัย และทั้งนี้ได้รับเกียตริจากท่าน #รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนแผนดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมี #อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ คณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์และบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครรงการในครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 11 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม