🖥️ สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

🗓️ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563

ซึ่งเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Microsoft Teams ในการบรรยายในครั้งนี้มีการแบ่งห้องบรรยายออกเป็นรอบละ 3 ห้องอบรมออนไลน์ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
🔸ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
🔸การใช้งาน Microsoft Office365
🔸การใช้งาน Microsoft Teams
🔸การใช้งาน Google for Education
🔸และสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล

🧑‍💼โดยได้รับเกียรติจาก
🔸อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
🔸อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม
🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร เถาสมบัติ
🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เทิดบารมี
🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ
🔸นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
🔸เป็นวิทยาการในการบรรยายในการอบรมในครั้งนี้