—-
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประเมิน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ (ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. อาจารย์ พิชิต กาลจักร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

โดยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ผลการประเมินคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (4.80) ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้บริหารงานได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
—-
ภาพ/ข่าวโดย : สำนักคอมพิวเตอร์