📣 สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์

♦️หลักสูตรที่ 1 “การเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Google Scholar” (หลักสูตร 2 ชั่วโมง)
รอบที่ 1 วันที่ 17กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00-16.00 น.

หัวข้อการเรียนรู้
1.การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ bsru.net
2.การสมัครเว็บไซต์ Google Scholar

♦️หลักสูตรที่ 2 “การเขียนบล็อกเผยแพร่ผลงานผ่าน Medium Weblog” (หลักสูต 3 ชั่วโมง)
รอบที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 -16.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
หัวข้อการเรียนรู้
1. การสร้างกลุ่มบทความกลางในนาม BSRU
2. การใช้เครื่องมือสร้างบทความด้วย Medium
3. เทคนิคการที่เชื่อมโยงเข้ากับการทำ Ranking ของมหาวิทยาลัย

📅สนใจเข้าร่วมอบรมสมัครได้ที่
training.bsru.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2565

📅หมายเหตุ
1.ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสามารถใช้งาน BSRU Mail ได้ตามปกติก่อนการอบรม (หากลืมรหัสผ่านเข้าใช้งานสามารถแจ้งรีเซ็ตรหัสผ่านก่อนการอบรมที่ Line Official : @ccbsru)
2.ผู้เข้าร่วมอบรมควรมีคอมพิวเตอร์สำหรับการเข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติ

📅เงื่อนไขการรับเกียรติบัตร
1.ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาในการอบรมตลอดระยะเวลาของการอบรม
2.ผู้เข้าอบรมต้องส่งผลงานหลังจากการอบรมในแต่ละหลักสูตรมายังหน่วยจัดฝึกอบรม