📢 ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เปิดอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี หัวข้อ “การใช้ Microsoft Word สำหรับการจัดเอกสารทางวิชาการ”
.
🔹สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมอบรมสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนที่
https://link.bsru.ac.th/aud
ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
—–
🔹#กำหนดวันอบรม
📅วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
🕐เวลา 09.00 -12.00 น.
(รูปแบบการสอบแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams)
🔹ผู้เข้ารับการอบรมควรมีคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกปฏิบัติ
🔹#เกณฑ์การรับวุฒิบัตร
1. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมอบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตร
2. ผู้เข้าอบรมต้องสิ่งชิ้นงานหลังการอบรม 1 ชิ้นงาน