สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรม “ระบบสารสนเทศในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”(ระบบคำขอตั้งงบประมาณ) อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 การอบรมมีด้วยกัน 2 รอบ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร เถาสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และทีมงาน เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสในการทบทวนความเข้าใจ พร้อมนำเสนอฟังก์ชันการใช้งานที่พบปัญหาบ่อยครั้งและร่วมหาแนวทางในการดำเนินงานให้เปิดประสิทธิภาพสูงสุดในสถานการณ์การทำงานแบบ New Normal

—————————————–

#BSRU #PLAN #BUDJED #SYSTEMS #Teamwork #Computercenter

———————————————

ติดต่อเรา 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723

เว็บไซต์ : https://cc.bsru.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8