สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

หลักสูตรที่ 1 การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการสอนออนไลน์สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป

📅 วันที่ 6 สิงหาคม 2564
🕘 รอบที่ 1 เวลา 9.00-12.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะวิทยาการจัดการ

🕘 รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะครุศาสตร์ /วิทยาลัยการดนตรี

**ศึกษาทั่วไปกลุ่มบังคับทุกรายวิชา
**ศึกษาทั่วไปกลุ่มเลือก เฉพาะรายวิชาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสร้างห้องเรียนใน MSTeams**

__

หลักสูตรที่ 2 การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการสอนออนไลน์

📅 วันที่ 9 สิงหาคม 2564
🕘 เวลา 9.00-12.00 น.
เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Teams ตั้งแต่เริ่มสร้างห้องเรียนจนถึงการสอนออนไลน์

__

หลักสูตรที่ 3 การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Form

📅 วันที่ 9 สิงหาคม 2564
🕘 เวลา 9.00-12.00 น.
เรียนรู้การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Form และ Google Form

__

หลักสูตรที่ 4 เทคนิคการสอนออนไลน์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

📅 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
🕘 เวลา 9.00-12.00 น.
เรียนรู้เทคนิค กระบวนการ กิจกรรม สำหรับการสอนออนไลน์เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

__

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://training.bsru.ac.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – ก่อนวันอบรม

ห้องอบรมแต่ละหลักสูตรจะดำเนินการจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมอบรมที่สมัครผ่านเว็บไซต์ training (เมล์อาจจะตกใน Junkmail)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2721673301457472/