📢 สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
🔸 หลักสูตรที่ 1 การใช้งาน Microsoft Office 365 และการทำงานร่วมกันกับ Microsoft Teams
📅 อบรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
🕘 เวลา 9.00 -12.00 น.
👥 กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาทุกชั้นปี
🔸 หลักสูตรที่ 2 การใช้งาน Microsoft Word สำหรับการจัดเอกสารทางวิชาการ
📅 อบรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
🕐 เวลา 9.00 -12.00 น.
👥 กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาทุกชั้นปี
🔸 หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน Microsoft Excel สำหรับการคำนวณและแปลผลทางสถิติ
📅 อบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
🕘 เวลา 9.00 -12.00 น.
👥 กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาทุกชั้นปี
🔸 หลักสูตรที่ 4 การใช้งาน Microsoft PowerPoint สำหรับการสร้างสื่อการนำเสนอและ Infographic
📅 อบรมวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
🕘 เวลา 9.00 -12.00 น.
👥 กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาทุกชั้นปี
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
สำนักคอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้
หากท่านมีข้อสอบถามประการใด สามารถสอบถามได้ที่
Line ID : @ccbsru