🎉สำนักคอมพิวเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ใน 2 หลักสูตร
🚩#หลักสูตรที่ 1 การสร้างสื่อนำเสนอด้วยเทคนิคอินโฟกราฟิก
👉หัวข้ออบรม การออกแบบสื่อนำเสนอแบบอินโฟกราฟิกด้วย Microsoft PowerPoint
📅เปิดอบรมออนไลน์วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
🕘รอบที่ 1 เวลา 8.30 – 12.00 น.
🕐รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น.
—–
🚩#หลักสูตรที่ 2 การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการจัดการข้อมูล
📅อบรมออนไลน์วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
🕘รอบที่ 1 เวลา 8.30 – 12.00 น. หัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการจัดการข้อมูลขั้นต้น”

🕐รอบที่ 2 รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น.
หัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการจัดการข้อมูลขั้นสูง”
**ผูู้เข้าอบรมควรมีทักษะการใช้ Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน**

—–
⭐️สนใจสม้ครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นเไป
ที่ http://training.bsru.ac.th/
—-
📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02 743 7000 ต่อ 1722-1723