สำนักคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel สำหรับการวิเคราะห์เบื้องต้น” ผ่านการอบรมออนไลน์
📆  วันพฤหัสบดีที่ 29 เม.ย. 64
⏰  เวลา 09.00 – 12.00 น.
– – – – – –
อบรมออนไลน์ผ่าน Application Microsoft Teams
Code : 9z93m0v
หรือ URL : https://link.bsru.ac.th/uu
– – – – – –
รายละเอียดการอบรม ประกอบด้วย
‣ พื้นฐานการใช้งานคำนวณด้วย Excel เบื้องต้น
‣ การใช้งานขั้นพื้นฐาน SUM, AVERAGE, COUNT, MAX,MIN
‣ การสร้างตารางการคำนวณอัตโนมัติ
‣ การคำนวณแบบสอบถามงานวิจัย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล
– – – – – –
ลงทะเบียนวันนี้ถึง 23 เม.ย. 64 สแกน QR CODE
หรือ https://link.bsru.ac.th/up
– – – – – –
✱ หมายเหตุ ✱
‣ นศ. สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมอบรมออนไลน์ตาม วัน-เวลาที่แจ้งไว้ข้างต้น
‣ การอบรมเป็นรูปแบบปฏิบัติ กรุณาเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมขณะอบรม (ฟัง + ปฏิบัติ)
‣ เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่าน 60% จะได้รับวุฒิบัตรออนไลน์
– – – – – –
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
02 473 7000 ต่อ 1722
🔗  https://cc.bsru.ac.th
LINE : @ccbsru
FACEBOOK : fb.me/ccbsru