📢 ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก”

❌ จากเดิม วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563

🗓️เป็นวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563

📅 วันที่ 1 ธันวาคม 2563
– คณะวิทยาการจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะครุศาสตร์วิทยาลัยการดนตรี

📅 วันที่ 2 ธันวาคม 2563
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

🏬 สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 อาคาร 10 ชั้น 9